Vedtekter (oppdatert pr. 5.mai 2009)

I        Formål
Rauma Næringslag har som formål å arbeide for å fremme næringslivets interesser i Rauma kommune. Foreningen skal:
 1. Arbeide for samhold og samarbeid mellom medlemsbedriftene.
 2. Arrangere møter, kurs og konferanser av faglig karakter.
 3. Formidle informasjon fra næringslivet til allmennheten og offentlige organer.
 4. Være næringslivets talsmann overfor kommunens politiske og administrative myndigheter og samarbeide med disse i saker der dette er naturlig.
 5. Yte medlemmene tjenester og bistand, og ta initiativ til å løse problemer gjennom samarbeid mellom medlemsbedriftene.
 6. Gi økonomisk støtte til prosjekter som kommer næringslivet og kommunens befolkning til gode generelt sett, herunder prosjekter som bidrar til tilflytting til Rauma kommune.

II        Medlemskap
Medlemmene opptas etter forespørsel til styret.
 1. Som medlemmer kan opptas bedrifter, foreninger og enkeltpersoner i Rauma kommune.
 2. Utmeldelse skjer skriftlig med 6 måneders varsel.
 3. Dersom et medlem ved sin opptreden skader foreningen, kan styret ekskludere vedkommende. Denne avgjørelse kan innankes til generalforsamlingen hvor det kreves 2/3 flertall for eksklusjon.

III        Kontingent
 1. Kontingenten fastsettes hvert år av generalforsamlingen.
 2. Årskontingenten innbetales innen utgangen av mars måned hvert år.


IV        Generalforsamling
 1. Generalforsamlingen er næringslagets høyeste myndighet, og avholdes hvert år innen utgangen av mai måned. Den innkalles med minst 3 ukers varsel.
 2. Generalforsamlingen er beslutningsdyktig så sant den er lovlig innkalt.
 3. Hvert medlem har én stemme på generalforsamlingen, men har møte- og talerett for inntil 5 representanter. Generalforsamlingen kan avvike fra denne begrensning.
 4. Alle saker, bortsett fra i de tilfeller der vedtektene bestemmer noe annet, avgjøres ved alminnelig flertall. Ved stemmelikhet er ordstyrerens stemme utslagsgivende.
 5. Den ordinære generalforsamling behandler følgende saker:
  1. Konstituering og valg av ordstyrer.
  2. Årsberetning.
  3. Revidert regnskap.
  4. Budsjett- og kontingentfastsettelse.
  5. Styrets forslag til arbeidsprogram.
  6. Innkomne saker. (Må være innkommet innen utgangen av februar måned. Saker innkommet senere kan settes opp på dagsordenen på generalforsamlingen med 2/3 flertall).
  7. Valg av formann.
  8. Valg av styre.
  9. Valg av revisor.
  10. Valg av valgkomité med tre medlemmer. (Velges for tre år, en går ut hvert år.)
  11. Valg av et varamedlem til valgkomitéen.


V        Ekstraordinær generalforsamling
 1. Ekstraordinær generalforsamling kan innkalles skriftlig med en ukes varsel av styret, eller dersom minst 1/3 av medlemmene krever det.
 2. Ekstraordinær generalforsamling kan kun behandle saker som er nevnt i innkallelsen. Bortsett fra dette gjelder de samme regler som for ordinær generalforsamling.


VI        Styret
 1. Rauma Næringslag ledes av et styre som består av formannen og 4 medlemmer, med 3 varamenn, valgt på generalforsamlingen.
 2. Styremedlemmene og formannen velges for 2 år ad gangen.
 3. Styret utenom formann konstituerer seg selv.
 4. Styret er beslutningsdyktig dersom minst tre styremedlemmer (inkl. formann) er til stede. I slike tilfeller kreves det enstemmighet for at beslutningen skal være gyldig. Styret avgjør ellers vanligvis alle saker ved alminnelig flertall.
 5. Nordveggen AS stiller med sekretærhjelp til å forestå den daglige drift. Styret fastsetter sekretariatets godtgjørelse og arbeidsoppgaver. Dersom det er hensiktsmessig kan styret innlede et samarbeid om sekretariat med andre organisasjoner eller institusjoner.
 6. Formannen tegner foreningen og styret kan meddele prokura.


VII        Særskilte regler for anvendelse av kompensasjonsmidler mottatt 2004 - 2006
Opprettet fond

I perioden 2004 -2006 mottok Rauma Næringslag midler til forvaltning fra Møre og Romsdal fylke, som var tildelt av Staten som kompensasjon for bortfall av differensiert arbeidsgiveravgift i samme periode.

Den del av midlene som ikke er anvendt pr 2009 står som bankinnskudd på Rauma Næringslags konto nr xxxx.xx.xxxx. Midlene, inkludert påløpte renter til enhver tid, er å anse som et eget fond, og skal holdes atskilt fra lagets øvrige midler. Midlene omtales heretter bare som "fondet".

Statutter for anvendelse av midlene i fondet
 1. Fondets midler skal gå til tiltak som kan gi varige, positive effekter for næringslivet og regionen.
 2. Fondets midler kan brukes til en rekke tiltak innen ulike sektorer for å gjøre næringslivet mer konkurransedyktig og lønnsomt, for eksempel (men ikke begrenset til):
  1. Merkevareprosjektet "Rauma"
  2. Samferdsel
  3. Digital infrastruktur
  4. FoU og nyskaping
  5. Kompetanseheving
  6. Samarbeid mellom skoler og næringsliv
  7. Næringsrettede program i regi av virkemiddelapparatet.
 3. Det kan ikke utdeles midler fra fondet til foretak som driver økonomisk aktivitet, verken enkeltvis eller til en bestemt gruppe av slike foretak.
 4. Det kan ikke utdeles midler til prosjekter som er å anse som kommunale, fylkeskommunale eller statlige oppgaver eller til ordinær drift av fylkeskommunale eller kommunale tjenester.
 5. All utdeling fra fondet skal behandles av styret i Rauma Næringslag. Styret kan likevel delegere til administrasjonen myndighet til å behandle mindre søknader/prosjekter innenfor vedtatte prioriteringer i årsplan godkjent av generalforsamlingen.
 6. All utdeling av midler skal skje gjennom Nordveggen AS, som eies i felleskap av Rauma kommune og Rauma Næringslag. Midlene skal overføres til Nordveggen AS som tilskudd, øremerket for de aktuelle prosjekter.
 7. Utdelinger i tråd med statuttene antas å falle utenfor regelverket om offentlig støtte. I den grad regelverket likevel skulle komme til anvendelse, som følge av endringer av dette eller av lagets vedtekter, skal regelverket etterleves ved senere utdelinger fra fondet.
 8. Endring av statuttene kan ikke skje uten at forutsetningene ved vedtakelsen av disse må anses endret slik at utdeling fra fondet i tråd med formålet er blitt vesentlig vanskeliggjort. Endring krever 3/4 flertall på generalforsamling, av de møtende medlemmer. I tillegg kreves forhåndsgodkjennelse av foreslått endring fra Møre og Romsdal fylkeskommune.


VIII        Vedtektsendringer
Forslag om endringer eller tillegg til disse vedtekter må framlegges for ordinær eller ekstraordinær generalforsamling med de varsler som er gitt for disse. Vedtektsendringer krever 2/3 flertall av de møtendes stemmer.


IX        Oppløsning
Beslutning om oppløsning av foreningen kan kun vedtas av påfølgende ordinære eller ekstraordinære generalforsamling med 2/3 flertall av de møtende. Samtidig skal det bestemmes hvordan foreningens midler skal disponeres.

Aktuelt

Prosjekter

Organisasjon

Styre

Sekretariat

Vedtekter

Medlemmer