Arbeidsprogram

Under gis en oversikt over de sakene Rauma Næringslag skal jobbe med

Støtte opp om Nordveggen sitt arbeid

Som aktiv eier skal Rauma Næringslag støtte opp om arbeidet i Nordveggen AS sin handlingsplan. /p>

I tillegg vil Rauma Næringslag prioritere arbeid innenfor følgende områder:

Begeistringsarbeid

Mål 2019: • Næringslivet i Rauma skal bidra til å bygge Verdens beste kommune for naturglade mennesker gjennom å arbeide for at vi får et attraktivt samfunn og en positiv folketallsutvikling, samt å bygge stolthet, samhold og fellesskapsfølelse i Rauma. .

Aktivitet: • Rauma Næringslag vil fortsette å dele ut tursekker med innhold til skolestarterne i Rauma, sammen med kommunen og Nordveggen. • Næringslaget vil fortsatt støtte Ytterveggen-nettverket. Det skal jobbes for at næringslivet er representert på alle treff. • Ytterveggentreffet 4. juledag skal videreføres, i samarbeid med Rauma Kulturhus. • Rauma Næringslag vil støtte at det iverksettes et nytt fellesprosjekt i Rauma. • Rauma Næringslag skal arbeide for økt oppslutning om Stikk UT turer i Rauma. .

Lokalt næringssamarbeid

Mål 2019: • Det skal skapes et enda tettere fellesskap i næringslivet i Rauma - med en større bredde av næringslivet i Rauma. Økt satsing på de bedriftene som har 1 – 15 ansatte. • Rauma Næringslag skal bidra til å skape engasjement og utvikle innovasjonssenteret som en naturlig møteplass.

Aktivitet: • Gjennom Partnerskap for Naturglede skal det arrangeres fagtur for lederne på våren, fagsamling på høsten samt julelunsj. • Styret skal iverksette tiltak for å støtte opp om de små medlemsbedriftene. • Nordveggen og styret skal jobbe aktivt med å rekruttere bedrifter

Rekruttering

Mål 2019: • Det skal være lett å finne seg jobb i Rauma, og det skal være lett å rekruttere kompetanse inn

Entreprenørskap i skolen

Mål 2019: • Elever i Rauma skal få god kjennskap til lokalt næringsliv.

Aktivitet: • Rauma Næringslag skal aktivt støtte opp om entreprenørskapsløypa for elevene i Raumaskolen • Næringslivet i Rauma skal stille aktivt opp som veilederbedrifter, og Rauma Næringslag inviterer elevene i 9. trinn til kommunefinale av Innovasjonscamp. • Rauma Næringslag skal avholde medlemsmøte om oppslutning rundt Innovasjonscamp for ungdom, når Innovasjonssenteret åpner.

Langfjordsforbindelsen

Det langsiktige målet skal fortsatt være å realisere fergefri kryssing av Langfjorden. Mål 2019: • Når fremtidige konsesjonene legges ut på anbud skal 2-fergeløsningen ligge inne.

Aktiviteter: • Gjennom styrerepresentasjon i Langfjordsforbindelsen AS skal arbeidet med 2-fergeløsningen følges opp, for å sikre at når det lyses ut ny runde med konsesjoner så legges dette inn i utlysningen, slik at de reisende ikke lenger skal måtte ta kostnaden.

Utmerkelser

• Rauma Næringslag skal dele ut Etablererprisen og prisen til Årets Raumaambassadør.

Arrangement

• De ulike faggruppene skal utvikles til gode møteplasser for de ulike fagområdene og ta for seg tidsaktuelle tema som gruppene har behov for. Det skal være 5 faggrupper, som hver har 2 møter i året. • Det skal avholdes 10 næringspubber i året • Det skal avholdes 2-4 næringsfrokost/næringslunsj i året med faglig oppdatering, diskusjon og erfaringsutveksling • Innovasjonsfestivalen 2019 blir den største og viktigste møteplassen for næringslivet i Rauma i løpet av året. Rauma Næringslag vil sikre bredt oppmøte fra lokale bedrifter, og vil støtte festivalen økonomisk for å bidra til dette. .

Aktuelt

Prosjekter

Organisasjon

Styre

Sekretariat

Vedtekter

Medlemmer